Original article | International Journal of Contemporary Approaches in Education 2022, Vol. 1(1) 1-18

From Recycling to Non-Governmental Organizations

Mehtap Çöl & Derya Girgin

pp. 1 - 18   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijcae.2022.499.1   |  Manu. Number: MANU-2211-26-0004.R1

Published online: December 29, 2022  |   Number of Views: 81  |  Number of Download: 526


Abstract

This study addresses two different problems. Firstly, recycling in the context of domestic solid waste management. With the developing technology, there is an increase in people's production and consumption habits, and the resulting wastes both endanger human health and harm nature. Domestic solid waste is one of them. For this reason, individuals should be encouraged to recycle their domestic solid waste and recycling habits should be gained. However, current systems are insufficient at this point. The second is the donation of non-governmental organizations (NGOs) in the context of their economic continuity. Most of the income sources of NGOs are donations. However, due to the lack of income sources, most NGOs cannot reach their targets. Therefore, there is a need for systems that can encourage individuals to donate to NGOs. This study offers a solution to these two problems by developing a system that enables individuals to transfer the income they obtain by recycling their domestic solid waste as donations to NGOs. In this respect, a smart recycling vending machine, where individuals can recycle their domestic solid waste, and a mobile application, where they can donate the virtual money they obtain by recycling to NGOs, were designed. In this study, first of all, a scenario was prepared by the researcher to embody the project idea, and then a simulation was developed, in which many people could experience the project idea with the help of an expert in the field in line with the scenario and designs.

Keywords: Domestic Solid Waste, Donation, Non-Governmental Organizations, Recycling, Sustainability


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Col, M. & Girgin, D. (2022). From Recycling to Non-Governmental Organizations . International Journal of Contemporary Approaches in Education, 1(1), 1-18. doi: 10.29329/ijcae.2022.499.1

Harvard
Col, M. and Girgin, D. (2022). From Recycling to Non-Governmental Organizations . International Journal of Contemporary Approaches in Education, 1(1), pp. 1-18.

Chicago 16th edition
Col, Mehtap and Derya Girgin (2022). "From Recycling to Non-Governmental Organizations ". International Journal of Contemporary Approaches in Education 1 (1):1-18. doi:10.29329/ijcae.2022.499.1.

References
 1. Arslan, O. Türk Medeni Kanunu’na Göre Kurulan Vakıfların Gelir Kaynakları. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 235-245. [Google Scholar]
 2. Aslan, M., & Kaya, G. (2004). 1980 Sonrası Türkiye’de Siyasal Katılımda Sivil Toplum Kuruluşları. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 213-223. [Google Scholar]
 3. Atalay, Nazan. (2021). Geri Dönüşümün Ekonomilere Katkısı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep. [Google Scholar]
 4. Boztepe, H. (2014). Sivil Toplum Kuruluşlarında Halkla İlişkiler: Kurumsal Web Sayfalarının Bağışçı İlişkileri Açısından Fon Sağlama Aracı Olarak Kullanımı. Erciyes İletişim Dergisi, 3(4), 150-168. [Google Scholar]
 5. Çarkoğlu, A., & Aytaç, S. E. (2020). Türkiye’de bireysel bağışçılık ve hayırseverlik. İstanbul: TÜSEV Yayınları, (84). [Google Scholar]
 6. Çetin, H. (2020). Türkiye’de geri dönüşümü yapılan evsel katı atıkların çevresel, toplumsal ve ekonomik faydalarının incelenmesi: Eskişehir örneği (Master's thesis, Fen Bilimleri Enstitüsü). [Google Scholar]
 7. Demirbağ, B. C. & Güngörmüş, Z. (2012). Bireylerin Evsel Katı Atık Yönetimine İlişkin Bilgi ve Davranışları. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1 (3), 127-137. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/7507/98958 [Google Scholar]
 8. Demirbas, A. (2011). Waste management, waste resource facilities and waste conversion processes. Energy Conversion and Management, 52(2), 1280-1287. [Google Scholar]
 9. Dinçay, İ. (2016). Sivil Toplum Kuruluşlarının Ekonomik Sorunları Ve Çözüm Önerileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 331-346. [Google Scholar]
 10. Dyson, B., & Chang, N. B. (2005). Forecasting municipal solid waste generation in a fast-growing urban region with system dynamics modeling. Waste management, 25(7), 669-679. [Google Scholar]
 11. Güvendi, F. M. (2018). Eğitim alanında faaliyet gösteren yerel sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının ve sorunlarının incelenmesi (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü). [Google Scholar]
 12. Göktaş, V. (2014). Bireylerin bağış yapma davranışlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik bir araştırma (Master's thesis, Sakarya Üniversitesi). [Google Scholar]
 13. Göymen, Korel (2004). "Küresel Sivil Toplum: Gereksinme, Fırsatlar ve Engeller". I. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Küresel Demokrasinin Gelişmesi ve Katılım Sağlanması Açısından Sivil Toplu m Kuruluşları Bildiriler Kitabı, 4-6 Haziran 2004, s: 67-71. [Google Scholar]
 14. Hayta Bayazıt, A. (2006). Çevre kirliliğinin önlenmesinde ailenin yeri ve önemi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 359-376. [Google Scholar]
 15. Karagözoğlu, M. B., Özyonar, F., Yılmaz, A., & Atmaca, E. (2009). Katı atıkların yeniden kazanımı ve önemi. Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu (TÜRKAY 2009), 15-17. [Google Scholar]
 16. Magram, S. F. (2011). Worldwide solid waste recycling strategies: A review. Indian Journal of Science and Technology, 4(6), 692-702. [Google Scholar]
 17. Şahin, L., & Öztürk, M. (2011, January). Küreselleşme Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye'deki Durumu. In Journal of Social Policy Conferences (No. 54, pp. 3-29). [Google Scholar]
 18. Şengül, Ü. (2010). Atıkların geri dönüşümü ve tersine lojistik. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 6(1), 73-86. [Google Scholar]
 19. Yılmaz, A., & Bozkurt, Y. (2010). Türkiye'de Kentsel Katı atık Yönetimi Uygulamaları ve Kütahya Katıatık Birliği (KÜKAB) Örneği. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 15(1). [Google Scholar]
 20. Yılmaz, A. M., Niyaz, Ö., & Tomar, O. (2021). Türkiye'deki Tüketicilerin Katı Atıkların Geri Dönüşümü Konusundaki Bilinç Düzeylerinin ve Farkındalıklarının Belirlenmesi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(2), 379-392. [Google Scholar]
 21. Yılmazkarasu, B. (2018). Gamified Product Design For Paper Recycling (Unpublished Master Thesis). Bahçeşehir University Graduate School Of Social Sciences Game Design Master Program, İstanbul. [Google Scholar]
 22. Yüksel, M. (2020). Geri dönüşüm neden zor? Tüketici açısından geri dönüşüm önündeki engeller (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü). [Google Scholar]